Västerbotten Experience

Initiativet Västerbotten Experience (VX) jobbar med att lyfta fram företag som tillsammans arbetar för mer hållbara natur- och kulturupplevelser i Västerbotten.
Hundspann i skog med Västerbotten Experience sigill

 

Region Västerbotten Turism (RVT) har analyserat hur produktutveckling och marknadsaktiviteter för besöksnäringen kan bli mer hållbara och attraktiva alternativ såväl regionalt, nationellt som internationellt. Vi har omsatt våra slutsatser i en konkret arbetsmetod för att arbeta med hållbar besöksnäring – som leder till att företagen erhåller sigillet Västerbotten Experience.

Bygger på en sann historia

Region Västerbotten Turism (RVT) har utvecklat en arbetsmetod som ger resultat. Arbetet startade 2015 genom att översätta en metod framtagen av Global Sustainable Tourism Council (GSTC), ett globalt råd som initierades av FN som förvaltar globala standarder för hållbar turism. Metoden går ut på att med hjälp av kriterier gå igenom aktörernas hållbarhetsarbete för att analysera vilka förändringsbehov som finns, som sedan ligger som grund för en åtgärdsplan.

I vår roll som samordnande, regional besöksnäringsorganisation har vi målmedvetet samlat aktörer av olika slag. De har var och en försetts med verktyg för hållbarhet som är relevanta för just deras verksamhet.

För att finansiera den arbetskraft som behövdes drevs arbetet först i projektform under namnet AC Hållbar Export. När projekttiden tog slut fanns redan en ny satsning på plats för att ta vid, nu med ökad styrka genom projektet Upplevelsecenter/Västerbotten Experience. 

Arbetsmetoden Västerbotten Experience är sedan 2021 en del av vår kärnverksamhet och med GSTC-metodiken som grund kan vi både möta behoven hos regionens aktörer och arbeta mot att göra Västerbotten till en ännu bättre plats att leva och verka i.

Vad är Västerbotten Experience?

Västerbotten Experience (VX) är en metod för att arbeta med hållbar besöksnäring i praktiken. För destinationsorganisationer innebär VX samordning i verksamhetsplanering och en delad förståelse för hållbar besöksnäring. För företag innebär VX konkreta verktyg för hållbar utveckling av sin verksamhet, tillgång till affärsutvecklingsinsatser och att tillhöra ett sammanhang med andra besöksnäringsföretag.

De verksamheter som arbetar enligt kriterierna som är framtagna för VX får ett sigill. Sigillet ska visa besökare vägen till verksamheter som aktivt arbetar för att utvecklas på ett hållbart sätt där natur och kultur värnas på bästa sätt och upplevelserna karaktäriseras av Västerbottens livsstil och gästvänlighet.

Att vara en del av VX är i grunden kostnadsfritt men kräver insatser i form av tid samt en vilja att utvecklas. Insatserna leder till att verksamheten kan ta del av de förmåner det innebär att arbeta aktivt med sin egen utveckling enligt kriterierna för VX.

En verksamhet inom VX förbinder sig att arbeta för en mer hållbar besöksnäring bland annat genom att:

  • Ha en policy för långsiktig hållbarhet anpassad till företagets förutsättningar.
  • Ha en skriftlig miljöplan som innehåller rimliga åtgärder för att hushålla med resurser, minska utsläpp och för att värna biologisk mångfald.
  • Vid köp av varor och tjänster prioritera lokala leverantörer, ekologiska- och rättvisemärkta produkter och råvaror.
  • Ha rutiner för hur man marknadsför och samarbetar med lokalbefolkningen för att motverka negativ påverkan på kulturarv, levande kultur och historiskt sårbara miljöer.
  • Värna om den biologiska mångfalden och känner till regler för naturskyddade områden och skydd för biologisk mångfald i sitt verksamhetsområde.
  • Använda lokala råvaror och matprodukter för att gynna matproducenter, jordbruk, rennäring, fiske mm.
  • Erbjuda och informera om tillgänglighet för personer med särskilda behov då detta är relevant och rimligt.

Se filmen om Västerbotten Experience

Hur kan mitt företag bli en del av Västerbotten Experience?

För att anmäla intresse för att arbeta enligt kriterierna för Västerbotten Experience bör din verksamhet vara ett besöksnäringsföretag som erbjuder en västerbottnisk natur- och/eller kulturupplevelse. Anmäl ditt intresse till Region Västerbotten Turism så bokar vi in en tid för en hållbarhetsanalys med hjälp av GSTC:s kriteriedokument. Vi går igenom din verksamhet, analyserar förändringsbehov och ger i en rapport, förslag på åtgärder.

När du tagit del av rapporten och din verksamhet uppfyller kriterierna för att ansluta till VX gör du en miljöplan och en hållbarhetspolicy för din verksamhet och lämnar in till oss. Vi bistår dig i detta arbete. När vi fått in dessa skickar vi en överenskommelse som du skriver under där du förbinder dig att arbeta enligt hållbarhetskriterierna. Nu är du en del av Västerbotten Experience och blir tilldelad sigillet och kan ta del av de utvecklingsinsatser som RVT erbjuder. Med sigillet följer en manual hur du ska använda det i ditt företags kommunikation.

På hemsidan Västerbotten Experience samlar vi företag som deltar. Syftet är att samla alla företag och på så sätt öka deras synlighet. Vi kommer att genomföra insatser för att kommunicera vad sigillet står för medan marknadsföringen och försäljningen genomförs av företagen själva.

Vi följer regelbundet upp hållbarhetsarbetet och vid uppföljningsbesöket/revisionen går vi igenom rapporten med åtgärdsförslag. Vid detta besök kommer vi att diskutera hur vi i nästa steg kan mäta framstegen i ert hållbarhetsarbete.

 

Mer information

Kontakta Sirpa Kärki för mer information och intresseanmälan. sirpa.karki@regionvasterbotten.se

Rulla till toppen
Scroll to Top