Hållbar besöksnäring i Västerbotten och Agenda 2030

Agenda 2030 är en plan där alla världens länder enats om hur vi ska arbeta för en mer hållbar utveckling. Planen innehåller 17 så kallade globala mål (SDGs) som berör ekologiska, sociala och ekonomiska faktorer.

Agenda 2030 är en plan där alla världens länder enats om hur vi ska arbeta för en mer hållbar utveckling. Planen innehåller 17 så kallade globala mål (SDGs) som berör ekologiska, sociala och ekonomiska faktorer. Varje globalt mål har delmål som är mer detaljerade.

Totalt finns 169 delmål.

Det övergripande syftet för Agenda 2030 är att utrota fattigdom, stoppa klimatförändringar och skapa fredliga och trygga samhällen. Planen är i sig ett verktyg för att tydliggöra att de olika målen är del av samma helhet. De påverkar och påverkas av varandra och kan inte lösas var för sig.

Region Västerbotten arbetar i enlighet med Agenda 2030. Hos Region Västerbotten Turism (RVT) omsätts de globala målen i praktik genom vårt arbete med utvecklingsprogrammet Västerbotten Experience.

Agenda 2030 och de globala målen

Här presenterar vi i korthet hur Region Västerbotten turisms arbete relaterar till Agenda 2030 och de globala målen:

Hållbar turism är en viktig del i den globala planen för en mer hållbar utveckling. Det nämns både i den övergripande portaltexten för Agenda 2030 och i flera av målen. Anledningen till detta är att turismen på en global nivå är en av de näringar som växer snabbast vad gäller antal sysselsatta, platser som besöks och de effekter på miljö och lokalsamhällen som detta leder till. Då besöksnäringen består av många olika branscher som har kopplingar till olika delar av samhället är det svårt att avgränsa vilka globala mål som är de mest relevanta.

Det finns 17 mål som talar om vad som behöver uppnås till 2030 och 169 delmål som beskriver hur det ska göras. För att göra arbetet mer hanterbart brukar besöksnäringens direkta koppling till de globala målen göras inom mål 8 och mål 12.

Mål 8

Mål 8 är Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt. Delmål 8.9, Hållbar turism, handlar uttalat om turism och är formulerat: Senast 2030 utarbeta och genomföra politik för hållbar turism som skapar arbetstillfällen och främjar lokal kultur och lokala produkter.

Mål 12

Mål 12 är Hållbar konsumtion och produktion. Delmål 12.B, Utveckla och implementera verktyg för övervakning av hållbar turism (vänder sig till turismen med formuleringen): Utveckla och genomföra verktyg för att övervaka hur en hållbar utveckling påverkar en hållbar turism som skapar arbetstillfällen och främjar lokal kultur och lokala produkter.

Båda målen handlar om besöksnäringens effekter på lokalsamhället, både i fråga om ekonomi och sociokulturella frågor. I den allmänna debatten har resandets ekologiska påverkan fått mycket uppmärksamhet. I arbetet med de globala målen vänder sig besöksnäringsfrågorna till de som berörs på lokal nivå för att hitta ramar och mätbarhet som gör det möjligt för dem att gynnas av andras besök så att negativa effekter kan undvikas.

Region Västerbotten Turism arbetar med de globala målen med denna ansats som grund. Vi har ett hållbarhetsarbete med operativa insatser som riktar sig till de lokala aktörerna. Parallellt jobbar vi med det breda, globala perspektivet genom att delta i samråd och kunskapsinsatser där alla aspekter av Agenda 2030 finns med. På det viset strävar vi efter att koppla samman insatser på plats i Västerbotten med vårt globala, gemensamma arbete för en mer hållbar utveckling.

Rulla till toppen
Scroll to Top